[Phật Giáo] 21 tín đồ Ân Đàn Đại Đạo được uỷ hội của Hoa Kỳ liệt kê là tù nhân lương tâm

Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (US Commission on International Religious Freedom, hay USCIRF) đã đưa 28 hồ sơ tù nhân lương tâm Việt Nam vào danh sách các nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo song song với khuyến nghị đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt (country of particular concern, hay CPC).“Theo luật được ban hành cuối năm 2016, Uỷ Hội này phải thiết lập danh sách nạn nhân ở các quốc gia xảy ra sự đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, giải thích. “Dựa vào danh sách ấy Quốc Hội và Hành Pháp Hoa Kỳ sẽ dễ dàng đánh giá tình trạng tự do tôn giáo ở những quốc gia này khi quyết định đối sách ngoại giao.”


Số 28 hồ sơ bao gồm 6 tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo và 21 tín đồ giáo phái Phật Giáo Ân Đàn Đại Đạo đang ở trong tù, và 1 tín đồ của giáo phái này vừa qua đời trong tù do suy thận nhưng không được chữa trị.

2 views