HT Thích Chơn Niệm đảnh lễ bảo tháp ân sư ở chùa Báo Quang

Chữ ơn, nghĩa muôn đời khó đáp

Từ nay con nhứt dạ tu hành

Nguyện lòng gìn giữ báo lành

Cầu tìm giác ngộ đền ơn sư thầy6 views
Contact

Facebook: Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam

Email: banthukybantronvietnam@gmail.com

Phone: 703-538-2190

Fax: 703-538-2191

Address: 6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041-2220

Get Monthly Updates

© 2020 by vnforb.org