HT Thích Chơn Niệm đảnh lễ bảo tháp ân sư ở chùa Báo Quang

Chữ ơn, nghĩa muôn đời khó đáp

Từ nay con nhứt dạ tu hành

Nguyện lòng gìn giữ báo lành

Cầu tìm giác ngộ đền ơn sư thầy21 views