top of page

[Cao Đài] Tộc Đạo Định Quán hiến lễ tại Hương Đạo Thanh Sơn

Ngày 14/12/2020, nhằm (ngày 01 tháng 11 năm Canh Tý). Tộc Đạo Định Quán hiến lễ tại hương Đạo Thanh Sơn, Chánh Trị Sự - Nguyễn Văn Giàu, chứng đàn hành lễ.

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu ban phước lành cho Hội Thánh chơn truyền sớm phục quyền.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ tát Ma Ha Tát.4 views
bottom of page