top of page

[Cao Đài] Tin từ Thánh thất Nam Hoài Nhơn

Hôm nay, ngày 16/10/2020 (ÂL ngày 29/08 Canh tý). Thánh thất Nam Hoài Nhơn cúng khai cửu thứ nhất cho vị đạo hữu Lê Có ở hương Đạo Liêm Bình và cửu thứ năm cho vị đạo hửu nguyễn Cửu ở hương đạo Hội Đức.4 views
bottom of page