top of page

[Cao Đài] Sinh hoạt đạo sự tại Tộc đạo Định Quán, Hương đạo Gia Canh

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 11 tháng 9 năm Canh tý), Tộc đạo Định Quán đã

- Hiến lễ tại hương đạo Gia canh, Chánh trị sự - Lê Văn Phụng, chứng lễ Tân cố Ngọ thời (12 giờ trưa)- Cúng Lục cửu chi tuần (cửu thứ 6) cho vị cố đạo hữu Trần Văn Bình, 61 tuổi và lễ Đại tường (xả tang) cho vị cố trưởng ban nhạc Nguyễn Hồng Quới, 68 tuổi.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Phật Mẫu các đấng thiêng liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát hộ độ vong linh 02 vị nhẹ nhàng siêu thăng tịnh độ.


Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ tát Ma Ha Tát.

1 view
bottom of page