top of page

[Cao Đài] Lễ Tiểu Tưởng tại Hương Đạo Phú Tân

Ngày 30/11/2020, nhằm ngày 16/10 năm Canh Tý. Tộc Đạo Định Quán, hiến lễ tiểu tường tại hương Đạo Phú Tân, khoảng 50 người đến cầu nguyện cho vị cổ đạo hữu, Lê Thị Lành, 55 tuổi.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ tát Ma Ha Tát.4 views
bottom of page