top of page

[Cao Đài] Cúng cửu tại Thánh Thất Nam Hoài Nhơn

Hôm nay, ngày 24/10/2020 nhằm ngày 8 tháng 9 năm Canh tý, Tộc đạo Thánh Thất Nam Hoài Nhơn cúng cửu nhất cho vị đạo hữu: Lê Có, ở hương đạo Liêm Bình và cửu sáu cho vị đạo hữu: Nguyễn Cửu, ở hương đạo Hội Đức, có hơn 20 đồng đạo về Thánh Thất Nam Hoài Nhơn hỗ trợ cầu nguyện.



14 views
bottom of page